1راههای دسترسی به کلینیک مهرآوید از طریق مترو به چه شکل است؟
کلینیک مهرآوید حد فاصل مترو نیرو هوایی و مترو نبرد قرار گرفته است و کافیست شما خط 4 مترو را سوار شوید و یکی از این دو ایستگاه پیاده شود.
در صورت پیاده شدن در ایستگاه نبرد به سمت شرق حرکت کنید و بعد از خیابان پرستار یعنی حدودا بعد از 5 دقیقه پیاده روی به کلینیک مهرآوید میرسید.
در صورت پیاده شدن در ایستگاه نیروهوایی به سمت غرب حرکت کنید و بعد از حدودا 3 دقیقه پیاده روی و آمدن به سمت مقابل خیابان به کلینیک میرسید.